Kỳ 3: Thiếu liên kết, đầu tư không đồng bộ khiến CP logistics khó giảm